Agenda2030:n todellinen luonne: Osa 2 – Agenda2030 integroidaan Suomen koko yhteiskuntaan

Osa 2 – Agenda2030 integroidaan Suomen koko yhteiskuntaan

YK:n vaiettu historia

YK:n historia on täynnä virkamiehiin liittyviä korruptiosyytöksiä ja sotilaiden osalta vastuutonta toimintaa rauhanturvaoperaatioiden yhteydessä. YK on myös epäonnistunut ratkaisemaan lukuisia maailmanlaajuisia kriisejä, eikä sen rooli ja merkitys näy organisaation toiminnasta.

YK:sta on yritetty vuosikymmeniä antaa kuva hyveellisenä maailmanparantajana, rehellisenä ja vastuullisena toimijana ja vaikuttajana. Sen toiminnassa ja agendoissa on kuitenkin paljon epäkohtia, ja YK:n näkemykset maailman tilaksi ja ongelmien ratkaisuiksi edustavat samankaltaista ajatusmaailmaa kuin mitä Trilateraalisen komission ja teknokraattien. On syytä ymmärtää YK:n taustalla olevat tahot sekä YK:n luonne globaalina toimijana ja uuden maailmanjärjestyksen pääagitaattorina.

YK ja Maailman talousfoorumi WEF tekevät tiivistä yhteistyötä tavoitteiden ja maailmanjärjestyksen määrittelemisen suhteen. Ei ole sattumaa, että lukuisat YK:n pääsihteerit kuuluvat WEFiin.

On myös tärkeää pitää mielessä se, kuinka Rockefellerit ovat tukeneet ja rahoittaneet YK:ta. YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-Moon ylisti puheessaan vuonna 2012 Rockefellereiden perhettä ja säätiötä YK:lle heidän antamastaan tuesta.

“Olen syvästi kiitollinen Rockefellerin perheen arvostetuille jäsenille ja Rockefeller-säätiölle siitä, että he jatkavat jaloa perinnettä, jonka mukaan he tukevat rauhalle omistautuneita kansainvälisiä järjestöjä.”

“Rockefellerin perhe on noudattanut tätä vakaumusta ja tukenut Kansainliittoa ja Yhdistyneitä Kansakuntia valtavasti vuosien varrella.”

“Haluan henkilökohtaisesti kiittää Rockefellerin perhettä omasta toimistostani – ja koko Yhdistyneiden Kansakuntien kampuksesta Manhattanin East Sidella.”

Nämä lukuisat esimerkit vuosien varrelta osoittavat kuinka tiivistä yhteistyötä nämä keskenään tutut globalistit tahot ovat tehneet ja tekevät.

Rockefellerin suvun patriarkka David Rockefeller on sanonut omaelämänkerrassaan muun muassa näin:

“Jotkut jopa uskovat, että me – Rockefellerin perhe – olemme osa salaista liittoa, joka työskentelee Yhdysvaltojen parasta etua vastaan, ja luonnehtivat minua ja perhettäni “internationalisteiksi” ja työskentelevän salaisesti muiden samanhenkisten kanssa ympäri maailmaa integroidumman globaalin poliittisen ja taloudellisen rakennelman saavuttamiseksi – yhden maailman, jos niin sanotaan. Jos tämä on syyte, olen syyllinen, ja olen siitä ylpeä.”

Maailmamme muuttaminen: kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030

YK:n julistus, visio ja tavoitteet liittyen Agenda 2030:een ovat Suomen kannalta täysin absurdeja, epäoleellisia ja aiheuttavat pelkästään suurta taloudellista haittaa. Lopputulema on sellainen, jossa keskivertokansalaisen elämää muokataan taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti huonompaan suuntaan.

Suomea on vuosikymmenien ajan ylistetty maailmanlaajuisesti ympäristöasioissa sekä sosiaalipolitiikan suhteen. Tämä asetelma, jota YK ja Maailman talousfoorumi ajavat, jättää huomioimatta kaikki nämä edellisinä vuosikymmeninä toteutetut teknologiset, kulttuurilliset ja tieteelliset saavutukset liittyen Suomen ympäristö- ja vastuullisuuskilpailukykyyn. Miksi näitä saavutuksia ei huomioida? Aivan kuin tarkoitus olisi aloittaa nollasta uusilla säännöillä ja uusilla malleilla, jotka eivät liity arkitodellisuuteen ja käytännöllisyyteen lainkaan. Suomi joutuu menemään taaksepäin kehityksessä, lähtemällä nollasta sellaisten asioiden kohdalla jotka eivät edes liity Suomeen ja käyttämällä valtavasti resursseja aivan turhanpäiväisten asioiden parissa.

Esimerkkejä Suomen alasajosta liittyen Agenda2030:een on lukuisia: turpeen alasajo ja fossiilisista polttoaineista luopumisen tavoite, metsien ennallistaminen, kalastukseen liittyvät rajoitukset, woke-ilmiö, maahanmuuton edistäminen, kehitysapu jne. Suomi voi aivan hyvin hyödyntää turvetta, öljyä, kivihiiltä sekä maakaasua, varmistamalla että suomalaiset, jotka ovat tämän maan eteen raataneet ja rakentaneet, saavat turvallista, luotettavaa ja suhteellisesti edullista käyttöenergiaa ilmastollisesti kylmään maahan. Suomea ei lämmitetä uusiutuvalla energialla, eikä Suomella ole tarvetta tai perusteita lähteä tämänkaltaiseen ilmastonmuutoksen varjolla tekaistuun kehitykseen.

YK:n Agenda2030 tavoitteineen ja julistuksineen on epäoleellinen koskien Suomea ja siihen sitoutuneet poliitikot ja virkamiehet eivät joko ymmärrä lainkaan sisältöjen älyttömyyttä, tai vaihtoehtoisesti ymmärtävät ja itsekin ovat osana yhtä suurta haittavaikutusketjua. Agenda 2030:tä ajavien tahojen on perusteltava kansalaisille ja sidosryhmille, minkä takia he ovat mukana ajamassa tämänkaltaista Suomelle haitallista kehitystä ja tavoitteita. YK:n Agenda2030:n sisältö ja tavoitteet ovat samankaltaisia Maailman talousfoorumin WEFin vastaavien kanssa, ja nämä suuret globalistiset järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä tavoitteiden suhteen.

Koko Agenda2030 ideologia on täysin erillään suomalaisten arkitodellisuudesta sekä konkreettisista asioista, sen fokus on joko kehitysmaissa tai muutoin vaan globaalissa maailmanparantamisessa – aiheessa, johon läntiset kansallisvaltiot ovat käyttäneet vuosikymmeniä valtavia määriä resursseja saavuttamatta mitään konkreettisia tuloksia. Muutamaa yksittäistä seikkaa lukuunottamatta, koko Agenda2030:n tavoitekokoelma sekä taustalla oleva punainen lanka on sellaisen uuden maailmanjärjestyksen luomista, jota kukaan järkevä ja vastuullinen kansalainen ei halua omaan yhteiskuntaan aiheuttamaan ongelmia. Ne samat virkamiehet ja poliitikot, jotka ajavat ja allekirjoittavat YK:n Agenda2030:n, ovat vastuussa niistä mekanismeista ja politiikasta, jotka lisäävät Agenda2030:n liittyviä ongelmia Suomessa.

Yleiskokouksen päätöslauselman kestävän kehityksen julistuksessa ja visioissa sekä periaatteissa ja sitoumuksissa toistuvat kattavasti seuraavat teemat:

– ”Ihmisoikeudet”

– ”Erityisesti Afrikan maat”

– ”Köyhyyden poistaminen kaikkialta”

– ”Sitoudumme tekemään perustavanlaatuisia muutoksia yhteiskuntien tuotanto- ja kulutustapoihin”

– ”Tunnustamme maahanmuuttajien positiivisen panoksen kaikille kuuluvassa kasvussa ja kestävässä kehityksessä”

– ”Ilmastonmuutos”

– ”Kestävä kaupunkialueiden kehitys”

– ”Rauha ja turvallisuus”

– ”Kulttuurien välinen yhteisymmärrys”

– ”Suvaitsevaisuus”

– ”Kumppanuus toimii maailmanlaajuisen solidaarisuuden hengessä, joka kohdistuu erityisesti köyhimpiin ja huono-osaisiin. Se mahdollistaa tehokkaan globaalin sitoutumisen kaikkien tavoitteiden ja alatavoitteiden toimeenpanemiseen.”

Nämä kaikki termit ja niiden kautta haettu tavoitetila ovat suurella rahalla ja resursseilla ajettuja megatrendejä, joihin YK sekä lukuisat lobbarit vastuuttavat jäsenmaat ottamaan kantaa ja ajamaan muutosta.

Agenda2030 integroidaan Suomen koko yhteiskuntaan

YK on kasvattanut valtaa ja suhteita ihmisiin, yrityksiin ja kokonaisiin valtioihin. ”Kestävää kehitystä” ajetaan säännöllisesti ja pro-aktiivisesti erityisesti koulutuslaitoksissa kaikilla koulutusasteilla, politiikassa, valtion laitoksissa, kansalaisjärjestöissä, kunnissa ja yritysmaailmassa. Ilmiötä varten on perustettu työryhmiä, hankkeita, kampanjoita, raportteja jne. Koko Agenda2030:n ajaminen ei tuota mitään, vaan se syö valtavasti resursseja ja lisää merkityksetöntä työtä. On tärkeää tuoda esiin ne taloudelliset kustannukset, mitä vuosien aikana YK:n tavoitteet ovat Suomelle tulleet maksamaan.

On myös merkille pantavaa, että yliopistot ja korkeakoulut sekä valtamedia eivät ole tähän asti lainkaan kyseenalaistaneet Agenda 21:n ja Agenda 2030:n perusteita ja oleellisuutta Suomen kohdalla ja yleisestikin. Koulussa vastuullisuus- ja kestävän kehityksen sisällöt on otettu hyvin vastaan rehtoreiden, suunnittelijoiden, opettajien ja koulutuspäälliköiden keskuudessa. PISA-tuloksiin tai opiskelijoiden häiriökäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä ei uskalleta keskustella, vaikka yhteys YK:n Agenda2030:n tavoitteleman woke-maailman ja koulujen alemmuustilan välillä on silmiinpistävää.

Useassa tapauksessa niin kouluissa ja yrityksissä kuin politiikassakin, agitaattorit eivät ymmärrä YK:n taustoja eivätkä ole kuulleet YK:n korruptiosta ja skandaaleista, mutta Agenda2030:n tavoitteiden ja julistuksen osalta on helppo osoittaa tämän megahankkeen irrationaalisuus ja mittakaava. Yritykset, kaupungit, koulut, hallitus, valtion laitokset jne. raportoivat vastuullisuudestaan ja kuinka paljon he sitoutuvat edistämään vastuullista kehitystä. Perinteisesti 2000-luvun alkupuolella painoarvoa oli ympäristöasioilla ja työntekijöiden hyvinvoinnilla, mutta nykyään kaikkien tahojen tulisi sitoutua globaaleihin asioihin ja yhteiskuntien muuttamiseen arvojen, asenteiden ja käyttäytymisen osalta – kohti globaalia kumppanuutta ja samanarvoisuutta, vaikka nämä asiat eivät millään perustuisi tieteeseen ja logiikkaan.

YK:n luoma maailmankuva sekä tavoitteet

YK asettaa globaaliksi lähtökohdaksi epätoivoisen tilan, jossa miljardien kansalaisten pääsy osalliseksi ihmisarvoista elämää olisi kansallisvaltioiden vastuulla. Eriarvoisuuden kasvu, vaurauden ja vallan epätasainen jakautuminen, sukupuolten eriarvoisuus, ääriliikkeiden yms. kasvu ovat kaikki YK:n huolenaiheita. Juuri samat aiheet, joista olemme lukeneet jo 1980-luvulla kouluissa. Kaikkiin edellä mainittuihin, sekä moniin muihin YK:n mainitsemiin ongelmiin on viimeisten yli 20 vuoden aikana kulutettu rajaton määrä resursseja koulutuksen, kasvatuksen, tutkimuksen, hankkeiden yms. taholta. YK on luonut epärealistisen lähtökohdan sekä sellaisen vision maailmasta, jollaista ei ole saavutettavissa millään demokraattisella menetelmällä. Näin ollen YK edistää vahvasti teknokraattista ja totalitaristista yhteiskuntamallia Kiinan esimerkin mukaan.

Entä sitten, jos emme vastusta Agenda2030:n tavoitteita ja jalkauttamista Suomeen? Lopputulema on se, mitä näemme Kiinassa. Yksikään suomalainen ei villeimmässä mielikuvituksessakaan toivoisi sellaista arkea Suomeen. Siksi on ehdottoman tärkeää, että tiedostamme mihin suuntaan olemme matkalla ja vaadimme poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä perustelemaan kantansa, miksi he haluavat tällaista dystooppista maailmankuvaa maahamme.

Pääasialliset lähteet:

Technocracy: The Hard Road to World Order, Patrick Wood

Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation, Patrick Wood

Yhdistyneiden Kansakuntien internetsivut, www.un.org

Maailman talousfoorumin internetsivut, www.weforum.org

Trilateraalisen komission internetsivut, www.trilateral.org

Internet archive

Facebook
Twitter
LinkedIn